سال 1392
سال حماسه سیاسی - حماسه اقتصادی
جهت عضویت در باشگاه هواداران انصارالقائم فرم زیر را پر نمایید:
نامنام خانوادگی
ایمیلگذر واژه
موبایلاختیاری
شماره ملی
نحوی آشنایی با انصارالقائم
کد امنیتی را وارد نمایید
حساس به حروف بزرگ و کوچک
تعداد هواداران: 26