• اردوی یک روزه لواسان

  • اردوی دانش آموزی - اصفهان

  • مراسم جشن تقدیر از نفرات برتر در دوره اول مسابقات ورزشی

  • گروه سرود دبیرستان

 دوره اول
 دوره دوم

به وب سایت دبیرستان انصارالقائم خوش آمدید