• مراسم جشن تقدیر از نفرات برتر در دوره اول

  • مراسم جشن تقدیر از نفرات برتر در دوره اول

  • مراسم جشن تقدیر از نفرات برتر در دوره اول مسابقات ورزشی

  • گروه سرود دبیرستان

 دوره اول
 دوره دوم

به وب سایت دبیرستان انصارالقائم خوش آمدید

به دبیرستان انصارالقائم خوش آمدید

جهت انجام پیش ثبت نام الکترونیکی برای سال جدید به بخش ثبت نام مراجعه نمایید