دبیرستان پسرانه غیر دولتی انصارالقائم
.

    دید زنبور و مار در مقایسه با انسان


محقق : بهداد کاظم زاده

دید زنبور و مار در مقایسه با انسان:
دید زنبور: زنبورها هم از چشم مركب استفاده می كنند اما آنها توانایی تشخیص رنگ قرمز را ندارند. دنیای زنبورها بیشتر از رنگ های زرد، سبز و آبی تشكیل شده است. همان طور كه در شكل می بینید گل كه ما به رنگ قرمز می بینیم آنها به رنگ آبی می بینند، همچنین زنبورها می توانند دامنه فرابنفش را ببینند با بسامد بیشتر از نور مریی و طول موج كمتر (امواج الكترومغناطیس از رادیویی تا گاما قرار دارند كه نور مریی در میانه آن قرار دارد ، فرابنفش بالاتر و فرو سرخ كمتر)
دید مارها: مارها از چشمان عادی خود در طول روز استفاده می كنند اما در شب از جفت دیگر چشمانشان كه در زیر چشم اصلی آنها قرار دارد و Pitorgan گفته می شود بهره می برند. این چشمان فرعی می توانند سینگال هایی را از اجسام گرم پیرامون خود بگیرند. مكانیسم عمل اینها به صورت دریافت infrared Heat می باشد كه با توجه به این امواج حتی می توانند جهت قرارگیری جسم را تعیین كنند مانند عكس زیر. در طول روز دید مارها وابستگی زیادی به حركت دارد و در واقع اگر شكار آنها كاملا بی حركت باشد آنها نمی توانند آن را ببینند و از آن صرف نظر كنند. دید مارها: مارها از چشمان عادی خود در طول روز استفاده می كنند اما در شب از جفت دیگر چشمانشان كه در زیر چشم اصلی آنها قرار دارد و Pitorgan گفته می شود بهره می برند. این چشمان فرعی می توانند سینگال هایی را از اجسام گرم پیرامون خود بگیرند. مكانیسم عمل اینها به صورت دریافت infrared Heat می باشد كه با توجه به این امواج حتی می توانند جهت قرارگیری جسم را تعیین كنند مانند عكس زیر. در طول روز دید مارها وابستگی زیادی به حركت دارد و در واقع اگر شكار آنها كاملا بی حركت باشد آنها نمی توانند آن را ببینند و از آن صرف نظر كنند. دید مارها: مارها از چشمان عادی خود در طول روز استفاده می كنند اما در شب از جفت دیگر چشمانشان كه در زیر چشم اصلی آنها قرار دارد و Pitorgan گفته می شود بهره می برند. این چشمان فرعی می توانند سینگال هایی را از اجسام گرم پیرامون خود بگیرند. مكانیسم عمل اینها به صورت دریافت infrared Heat می باشد كه با توجه به این امواج حتی می توانند جهت قرارگیری جسم را تعیین كنند مانند عكس زیر. در طول روز دید مارها وابستگی زیادی به حركت دارد و در واقع اگر شكار آنها كاملا بی حركت باشد آنها نمی توانند آن را ببینند و از آن صرف نظر كنند.

خروج