مراسم جشن تقدیر از نفرات برتر در دوره اول

بازدید از گنبد مینا