گروه سرود دبیرستان

تقدیر از تیم تنیس روی میز مدرسه